BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Kochanowskiego,

 

Numer działki – 1459/38,

 

Numer KW – 22912,

 

Powierzchnia nieruchomości – 162 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania jako ogródek,

 

Roczna wysokość czynszu – 81 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1357, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.6.MNteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 października 2014 r. do dnia 23 października 2014 r.

  

Data powstania: czwartek, 2 paź 2014 09:37
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2014 11:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 paź 2014 11:29
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy