BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,

 

-Numer działki – część 120,

 

-Numer KW – 19562,

 

-Powierzchnia nieruchomości – 16 000 m2,

 

-Opis nieruchomości  - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na składowanie surowca,

 

-Roczna wysokość czynszu – 12 000 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/555/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/296/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 120 w mieście Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 170 poz. 2464) stanowi teren oznaczony symbolami: ZN - teren zieleni niskiej, US/UT - tereny sportu i rekreacji, ZL - teren lasów.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 października 2014 r. do dnia 22 października 2014 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 2 paź 2014 14:11
Data opublikowania: czwartek, 2 paź 2014 15:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 paź 2014 08:41
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1362 razy