BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Przetargi na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych pod usługi

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza IX publiczne przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – Pisz 1,

Numer działki – 481/35,

Powierzchnia działki - 1428 m2

Numer KW - 13021

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

Cena wywoławcza nieruchomości – 101.000,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 20.000 zł.

 

II. Położenie nieruchomości – Pisz 1,

Numer działki – 481/36,

Powierzchnia działki - 1574 m2

Numer KW - 13021

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

Cena wywoławcza nieruchomości – 111.000,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 22.000 zł.

 

III. Położenie nieruchomości – Pisz 1,

Numery działek – 481/38 i 481/39

Powierzchnia działek - 2908 m2

Numer KW - 13021

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

Cena wywoławcza nieruchomości – 216.000,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 43.000 zł.

 

1. Przetargi odbędą się dnia 14 listopada 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:

- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,

- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,

- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,

 

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowią teren oznaczony symbolem 44 U – teren zabudowy usługowej.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

11. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 20 czerwca 2012 r., drugie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 18 grudnia 2012 r., trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 28 lutego 2013 r., czwarte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 10 czerwca 2013 r., piąte przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 23 sierpnia 2013 r., szóste przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 30 października 2013 r., siódme przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 28 kwietnia 2014 r., ósme przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 2 września 2014 r.

12. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 10 listopada 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: środa, 8 paź 2014 09:57
Data opublikowania: środa, 8 paź 2014 16:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 lis 2014 13:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1465 razy