BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących przy drogach powiatowych:

- nr 1662N (droga krajowa nr 63 – Borki - droga powiatowa nr 1660N),

- nr 1658N (Turowo – Zawady – droga powiatowa nr 1660N),

- nr 1666N (droga krajowa nr 58 – Szymki – Kukły),

- nr 1522N (Rozogi – Karpa – Pisz),

- nr 1773 N (Krutyń – Karwica – Karpa),

- nr 1670N (Pisz – Łupki – Rybitwy).

            Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.      

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 42.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

           Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

           Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 14.10.2014 r. do dnia 03.11.2014 r.

Data powstania: wtorek, 14 paź 2014 07:18
Data opublikowania: wtorek, 14 paź 2014 09:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 lis 2014 09:27
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1393 razy