BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Gdańska 5/14,

 

2. Numer działki: 326/1,

 

3. Powierzchnia działki: 371 m2,

 

4. Numery ksiąg wieczystych: OL1P/00036846/7 dla lokalu mieszkalnego oraz OL1P/00011619/6 dla nieruchomości gruntowej.

 

5. Opis nieruchomości: 1/12 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 14, o powierzchni użytkowej 59,49 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowanego na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gdańskiej 5. Do lokalu mieszkalnego nr 14 należy jedna piwnica oznaczona nr 14 o pow. 13,85 m2.

 

6. Cena 1/12 udziału w nieruchomości lokalowej (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 1.982,75 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa zł 75/100). Koszty wyceny wynoszą – 492 zł.

 

7. Cena 1/12 części 81/1000 udziału w działce wynosi: 814 zł ( słownie: osiemset czternaście zł).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 8,14 zł (słownie: osiem zł 14/100)+ 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 203,50 zł (słownie: dwieście trzy zł 50/100) + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  Nr XXVIII/362/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę udziału w prawie własności lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 14 października 2014 r.  do dnia 4 listopada 2014 r.

Data powstania: czwartek, 16 paź 2014 14:40
Data opublikowania: czwartek, 16 paź 2014 15:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lis 2014 11:51
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1335 razy