BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (lokal mieszkalny)

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej  do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Dworcowa 11B/3

 

2. Numer działki: 193/2

 

3. Powierzchnia działki: 271 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00016261/6

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 47,80 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, hallu, przedpokoju i komórki usytuowany na 1 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 11B. Do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy piwnica o pow. 3,10 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 20 lokali mieszkalnycho ogólnej powierzchni budynku – 1365,60 m2.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 121.876,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.094,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100). Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą – 504 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 4780/136560 wynosi – 3.083,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu – 30,83 zł (słownie: trzydzieści złotych 83/100) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu – 771 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 38,55 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 października 2014 r. do dnia 6 listopada 2014 r.

 

 

Data powstania: piątek, 17 paź 2014 10:40
Data opublikowania: piątek, 17 paź 2014 11:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lis 2014 08:28
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1318 razy