BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.25.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.10.2014 r. wpłynął wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie

Zakład w Białymstoku

ul. Gen. Sosabowskiego 24

15-182 Białystok

 

z upoważniania której działa

Pan Jacek Kozłowski

ul. Nowogródzka 54, 11-500 Giżycko

 

dotyczący  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego z polietylenu na działkach nr 109, 109/1, 40, 64, 57, 50, 42, 41 położonych w obrębie Pisz 2.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

Data powstania: wtorek, 21 paź 2014 11:37
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2014 11:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 lis 2014 10:31
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1586 razy