BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew:

- z działki nr 21 położonej w obrębie geodezyjnym Jeglin,

- z działek nr: 132/2 i 132/7 położonych w obrębie geodezyjnym Karwik.

            Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 42.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

           Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

           Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Jeglin i Sołectwa wsi Karwik oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 21.10.2014 r. do dnia 10.11.2014 r.

Data powstania: wtorek, 21 paź 2014 13:20
Data opublikowania: wtorek, 21 paź 2014 14:37
Data przejścia do archiwum: środa, 12 lis 2014 10:43
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1220 razy