BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz 1,

Numer działki – 1181/3

Numer KW – OL1P/00013027/3

Powierzchnia nieruchomości – 154 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem działki 1355/1

Cena – 4.620 zł

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/477/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 października 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej      własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Ww. nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

5. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz ww. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem C18 ZN – stanowiącym teren zieleni nieuporządkowanej niskiej.  

7.   Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9.   Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23 października 2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r.           

Data powstania: środa, 22 paź 2014 11:13
Data opublikowania: środa, 22 paź 2014 14:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lis 2014 12:05
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1301 razy