BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Orzyska,

 

Numer działki – cz. dz. 81/4,

 

Numer KW – 13019,

 

Powierzchnia nieruchomości – 2205 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 88 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 października 2014 r. do dnia 13 listopada 2014 r.

  

Data powstania: czwartek, 23 paź 2014 09:10
Data opublikowania: czwartek, 23 paź 2014 10:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 lis 2014 09:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1285 razy