BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.4.2014

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach postępowania, w którym przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

Zawiadamia się, że zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego- obory o łącznej obsadzie bydła w liczbie 100 DJP, na działce nr 98   w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz”, Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania,

 

 

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 24 paź 2014 10:33
Data opublikowania: piątek, 24 paź 2014 11:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lis 2014 13:07
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1497 razy