BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2014 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew z działek nr: 397/6 i 354 położonych w obrębie geodezyjnym Jeże.

            Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.        

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 42.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.      

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Piszu i Sołectwa wsi Jeże oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 28.10.2014 r. do dnia 17.11.2014 r.

Data powstania: wtorek, 28 paź 2014 14:29
Data opublikowania: czwartek, 30 paź 2014 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lis 2014 08:48
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1225 razy