BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Klementowskego 16/16

 

2. Numer działki: 321/3

 

3. Powierzchnia działki: 3305 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/000024457/6

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 16, o powierzchni użytkowej 55,54 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i 2 korytarzy, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 16.

 

Do lokalu mieszkalnego nr 16 należy jedna piwnica oznaczona nr 16 o pow. 10,72 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 34 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 2308,29 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w  lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 86.660 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł).

 

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 4.333 zł (słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy zł). Koszty wyceny wynoszą – 492 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 6626/230829 wynosi: 18.558 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem zł).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 185,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 60/100)+ 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 4.639,50 zł (słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści dziewięć zł 50/100) + 23 % VAT, a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi kwotę 231,97 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023 lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej  sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie  wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w  oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t. j. od dnia 5 listopada 2014 r. do dnia 26 listopada 2014 r.

Data powstania: środa, 5 lis 2014 08:12
Data opublikowania: czwartek, 6 lis 2014 11:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 lis 2014 09:36
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1444 razy