BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Snopki,

 

Numer działki – 116/1,

 

Numer KW – OL1P/00013742/1,

 

Powierzchnia nieruchomości – 72 m2,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerami działek 307/4, 307/7, 307/8, 307/9 i 136/2,

 

Cena nieruchomości – 2.020 zł + 23 % VAT.

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/547/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz zmienioną Uchwałą Nr XLVIII/632/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. Wyżej wymieniona nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1977 z dnia 4 lipca 2012 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.07.MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r.

 

 

Data powstania: piątek, 7 lis 2014 10:11
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2014 13:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2014 09:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1302 razy