BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym - cele rolne

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz, Aleja Turystów,

 

Numery działek – 28/3 i 28/4,

 

Numer KW – OL1P/00013027/3,

 

Powierzchnia nieruchomości – 18.304 m2 ,

 

Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,

 

Roczna wysokość czynszu – 740 zł.

 

 

 

 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego północnej części Pisza, pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę miejską zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVI/420/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 87, poz. 1448 z dnia 25 czerwca 2009 r. położona jest na obszarach oznaczonych symbolami: C-22ZP – tereny zieleni parkowej i ciągu spacerowego, C-41 KS – tereny parkingów, C-17US i C-18US – tereny sportowo – rekreacyjne, C-56KX i C-57KX – tereny ciągów pieszo – jezdnych, C-36U – teren projektowanej zabudowy usługowej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony grunt należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 listopada 2014 r. do dnia 1 grudnia 2014 r.

  

Data powstania: czwartek, 13 lis 2014 07:58
Data opublikowania: czwartek, 13 lis 2014 11:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 gru 2014 12:26
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1346 razy