BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza II publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz.

I. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,

 

Numery działek – 1459/10 i 1459/11,

 

Powierzchnia nieruchomości – 1800 m2,

 

Numer KW – OL1P/00022912/0,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 108.000 zł + 23 % VAT.

 

Wadium – 15.000 zł.

 

 

 

II. Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,

 

Numer działki – 1459/12,

 

Powierzchnia nieruchomości – 1048 m2,

 

Numer KW – OL1P/00022912/0,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 63.000 zł + 23 % VAT.

 

Wadium – 10.000 zł.

 

 

 

 

 

1. Przetargi odbędą się dnia 18 grudnia 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza nr 5:

 

- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,

 

- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II.

 

 

 

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 9 czerwca 2006 r. Nr 76, poz. 1357 położone są w obszarze oznaczonym symbolem B.3.U. - stanowiącym teren zabudowy usługowej różnej.

 

6. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

8. Właściciele nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

 

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

11. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 17 października 2014 r.

 

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 15 grudnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 14 lis 2014 09:38
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2014 10:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 gru 2014 16:12
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1322 razy