BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Łupki, gmina Pisz,
Numer działki – 38/2,
Powierzchnia nieruchomości – 2059 m2,
Numer KW – OL1P/00013699/4,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 58.000 zł.
Wadium – 10.000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia 2014 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza nr 5 o godz. 10.00.
2. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej.  Położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Niezawarcie aktu notarialnego w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 26 sierpnia 2014 r.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr  28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 grudnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 14 lis 2014 12:33
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2014 13:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 17:21
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1201 razy