BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.24.2014 o wydaniu decyzji

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

z upoważnienia której działa

ELEKTRYK Karbowniczyn S.C.

ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko

Burmistrz Pisza w dniu 14.11.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 58 m oraz złącza kablowo - pomiarowego na działkach nr 153/9 i 153/22 w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 14 lis 2014 12:36
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2014 13:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 gru 2014 09:06
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1496 razy