BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z.6220.1.9.2012

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 14.11.2014 r. na podstawie art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm. / w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm./,wydał

 

POSTANOWIENIE

 

o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa przystani żeglarskiej na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory, w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory gmina Pisz, zawieszonego postanowieniem Burmistrza Pisza z dnia 05.12.2012 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 Pouczenie

 

 Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 14 lis 2014 13:20
Data opublikowania: piątek, 14 lis 2014 16:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2014 11:35
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1185 razy