BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,

 

Numer działki – 987/1,

 

Powierzchnia nieruchomości – 13 m2,

 

Numer KW – OL1P/00011405/3,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 986.

 

Cena nieruchomości – 1 300 zł + 23 % VAT.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/560/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz jest to teren szeregowej zabudowy mieszkaniowej z usługami.7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 listopada 2014 r. do dnia 4 grudnia 2014 r.

 

Data powstania: wtorek, 18 lis 2014 10:08
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2014 11:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 gru 2014 10:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1185 razy