BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

 

Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane z możliwością zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

 

 

 

Numer KW – OL1P/00013702/9,

 

Numer działki                      Powierzchnia działki                     Cena wywoławcza nieruchomości

 

4/35                                    1024 m2                                                 44.000 zł

 

4/34                                    1127 m2                                                 48.000 zł

 

4/33                                    1163 m2                                                 50.000 zł

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/628/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

2. Na podstawie art. 43 ust 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomości obciążone są umową dzierżawy do dnia 4 lutego 2015 r.

 

4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargów.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

7. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią teren oznaczony symbolem D9MN – zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

10. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

 

12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 listopada 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r.

Data powstania: środa, 19 lis 2014 13:24
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 10:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 gru 2014 10:46
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1268 razy