BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

I. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1460/12,
Powierzchnia działki - 1311 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej jako towarzyszącej
Cena wywoławcza nieruchomości – 92.700,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 18.000 zł.

II. Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 1460/18,
Powierzchnia działki - 1428 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej jako towarzyszącej
Cena wywoławcza nieruchomości – 114.300,00 zł + 23 % VAT
Wadium – 22.000 zł.

1. Przetargi odbędą się dnia 29 grudnia 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,
- o godz. 13.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 14.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko -Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/534/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76 poz. 1358 z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowią teren oznaczony symbolem 11. MN, U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące), funkcja mieszkaniowa może występować samodzielnie na działce budowlanej; usługi różne, funkcja usługowa (za wyjątkiem pensjonatu) nie może występować samodzielnie na działce budowlanej, funkcja usługowa powinna towarzyszyć zabudowie mieszkalnej jako funkcja wbudowana w budynku mieszkalnym lub w wolno stojącym budynku usługowym,
6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
12. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 23 października 2014 r.

 

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 grudnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 24 lis 2014 12:04
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lis 2014 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 gru 2014 13:22
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1201 razy