BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonych j.n.

I. Numer działki – 18/10,
Powierzchnia działki - 925 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 50.000,00 zł
Wadium – 10.000 zł.

 

 

 

II. Numery działek – 18/8 i 18/9,
Powierzchnia działek - 1621 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 72.300,00 zł
Wadium – 14.000 zł.

III. Numer działki – 18/11,
Powierzchnia działki - 741 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 40.000,00 zł
Wadium – 8.000 zł.

IV. Numery działek – 18/22 i 18/23,
Powierzchnia działek - 747 m2
Cena wywoławcza nieruchomości – 40.800,00 zł
Wadium – 8.000 zł.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7.

1. Przetargi odbędą się dnia 30 grudnia 2014 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5:
- o godz. 8.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,
- o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,
- o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt III,
- o godz. 11.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt IV.
2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią teren oznaczony symbolem D9MN - zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa jednorodzinna, położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

8. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
11. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.
13. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
14. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości odbyły się dnia 10 października 2014 r.

 

15. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 24 grudnia 2014 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 24 lis 2014 12:08
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lis 2014 14:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 gru 2014 16:34
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1335 razy