BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

                                                                                                                                         Pisz, dnia 02 grudnia 2014 r.

 

 

 

                                                                                                                 W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Dworcowa 11B/3

 

2. Numer działki: 193/2

 

3. Powierzchnia działki: 271 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00016261/6

 

5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 47,80 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc, hallu usytuowany na 1 piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 11B. Do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy piwnica o pow. 3,10 m2.

 

Budynek mieszkalny składa się z 20 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 1365,60 m2.

 

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) – 121.876,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

 

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 6.094,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

 

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą – 504 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego 4780/136560 wynosi – 3.083,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 00/100).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu – 30,83 zł (słownie: trzydzieści złotych 83/100) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu – 771 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 38,55 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. W/w nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 03 grudnia 2014 r. do dnia 24 grudnia 2014 r.

 

 

 

 

Data powstania: środa, 3 gru 2014 10:07
Data opublikowania: środa, 3 gru 2014 10:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1405 razy