BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Karwik, gmina Pisz.

                                                                   Pisz, dnia 04 grudnia 2014 r.

 

                                         W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej   do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm. ).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Położenie nieruchomości - Karwik, gmina Pisz.

 

Numer działki                   -   58/9

 

Powierzchnia działki       -   3000 m2

 

Numer KW                      -   OL1P/00013709/8

 

Opis nieruchomości         -   nieruchomość niezabudowana

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości       -   66.400 zł.

 

                                            

 

                                              

 

1. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi   własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej   w Piszu   z dnia  10 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz,   stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość   jest   wolna   od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności   nastąpi w formie umowy notarialnej   sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści   należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w  przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu   Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

6. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami   studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz jest to teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową i letniskową.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami )  sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

9. Właściciel nieruchomości będzie   wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt   nabywcy.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.  od dnia 05 grudnia 2014 r. do dnia 26 grudnia 2014 r.

 

                                                                                                    

Data powstania: piątek, 5 gru 2014 13:52
Data opublikowania: piątek, 5 gru 2014 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 gru 2014 08:48
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1383 razy