BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.25.2014 o wydaniu decyzji

                                                                                                                                        Pisz, dn. 08.12.2014 r.                  

Z.6733.25.2014

                                                                                                                                             O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie

Zakład w Białymstoku

ul. Gen. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

 

z upoważnienia której działa

Pan Jacek Kozłowski – pełnomocnik

 

 

Burmistrz Pisza w dniu 08.12.2014 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego z polietylenu na działkach nr 109, 109/1, 40, 64, 57, 50, 42, 41 położonych w obrębie Pisz 2.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 gru 2014 09:55
Data opublikowania: poniedziałek, 8 gru 2014 11:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sty 2015 10:03
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1465 razy