BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm)

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1,

 

Opis nieruchomości - nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową,

 

 

 

Numer KW – 13021,

 

Nr działki                   Powierzchnia działki                             Cena wywoławcza nieruchomości

 

1814/11                     1312 m2                                              132.000 zł + 23 % podatku VAT

 

1814/8                      2066 m2                                              208.000 zł + 23 % podatku VAT

 

 

 

1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/626/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz zostały przeznaczone do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywcy uiszczą należności w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowią teren oznaczony symbolem 43 U – teren zabudowy usługowej.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciele w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabudują ich do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

 

11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 11 gru 2014 10:40
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2014 10:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 sty 2015 08:46
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1284 razy