BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

 

 

Położenie nieruchomości – Pisz 1,

 

Numer działki – 1431/9,

 

Powierzchnia nieruchomości – 3772 m2

 

Numer KW – OL1P/00022783/6

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 535.500,00 zł + 23 % VAT

 

Wadium – 105.000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2015 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 9.00.

 

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 76 poz. 1357) stanowi teren oznaczony symbolem A.4.MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

6. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

7. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

11. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

12. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 22 października 2014 r.

 

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 lutego 2015 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: czwartek, 11 gru 2014 10:47
Data opublikowania: czwartek, 11 gru 2014 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 mar 2015 09:00
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1502 razy