BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Batorego,

Numer działki – 1410/3,

Powierzchnia nieruchomości - 1051 m2,

Numer KW – OL1P/00013023/5,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana                  

Cena wywoławcza nieruchomości – 60.000 zł

Wadium – 6.000 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2015 r. w sali nr 59 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren zabudowy osiedlowymi obiektami usługowo – handlowymi.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 26 stycznia 2015 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: piątek, 19 gru 2014 10:43
Data opublikowania: poniedziałek, 22 gru 2014 16:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 sty 2015 18:44
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1564 razy