BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.28.2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22.12.2014 r. wpłynął wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego niskiego ciśnienia D 110 PE o długości około L= 175 m wraz z przyłączami, usytuowanego w ulicach: Jesionowej, Bukowej, Jodłowej w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 1647, 1624, 1640, 1642/1, 1643, 1627 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: poniedziałek, 29 gru 2014 13:30
Data opublikowania: poniedziałek, 29 gru 2014 17:20
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 sty 2015 11:57
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1603 razy