BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora MGOSiR w Piszu

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

                                                                                        Ogłoszenie o naborze

Og.2110.1.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pisz 12.01.2015 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane kierunkowe z zakresu sportu i turystyki, ekonomiczne, prawnicze, zarządzanie w administracji rządowej i samorządowej,
 6. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej pięć lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu,

III. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. znajomość obsługi komputera,
 3. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

1. Zarządzanie Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu,
2. Prowadzenie działalności reklamującej MGOSiR w Piszu,
3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rozrywkowych.
4. Współpraca z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi działającymi na terenie gminy i miasta,

V .Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy : pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, także wyjazdy poza siedzibę Ośrodka w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne, podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno –sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOSiR w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOSiR w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r.  Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi mniej niż 6 %. 

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,
 8. koncepcja funkcjonowania MGOSiR w Piszu.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DYREKTOR MGOSIR ” lub przesłać listem, w terminie do 23.01.2015 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

 

Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2015 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2015 10:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sty 2015 07:59
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2995 razy