BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.26.2014 o wydaniu decyzji

                                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

 

z upoważnienia której działa

ELEKTRYK Karbowniczyn S.C.

ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko

 

 

Burmistrz Pisza w dniu 20.01.2015 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowo- pomiarowego na działkach nr 73/13 i 73/11 w obrębie Uściany, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz w sołectwie Uściany.

Data powstania: wtorek, 20 sty 2015 14:40
Data opublikowania: wtorek, 20 sty 2015 16:34
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2015 09:23
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1334 razy