BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6220.1.9.2014

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu

Zawiadamia się że zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 548/1, 548/3 i 548/4 przy ul. Mickiewicza 43 w Piszu, gmina Pisz”,

 

 Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania.

 

 Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 11:36
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lut 2015 07:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1330 razy