BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.6733.5.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                                                                                              Pisz, dn. 22.01.2015 r.

Z.6733.5.2015                                                                  

                                                                                                               OBWIESZCZENIE

                                                                                           O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

                                                                              USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.01.2015 r. wpłynął wniosek

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział w Warszawie

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1

19-300 Ełk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego z przyłączami, przy ul. Kowieńskiej i ul. Żurawiej w Piszu, na działkach nr 1671, 1598, 1393, 1679, 1767, 1759, 1758, 1756, 1754, 1752, 1749 w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 11:45
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 12:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2015 09:19
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1670 razy