BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z.6733.4.2015

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.01.2015 r. wpłynął wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego niskiego ciśnienia z rur PE 100 RC SDR 17,6 d=90 mm o długości około L= 48 m wraz z przyłączem, usytuowanego w ulicach: Orlej i Bocianiej w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 1597, 1600, 1568 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: czwartek, 22 sty 2015 12:06
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2015 13:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 lut 2015 09:19
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1395 razy