BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.6.2015.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.01.2015 r. wpłynął wniosek

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia której działa firma

Elektryk Karbowniczyn S.C.

ul. Sienkiewicza 9 A

11-500 Giżycko

 

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 160 m i złącza kablowo - pomiarowego, oraz przebudowie istniejącego złącza na złącze ZK-4a na działkach o numerach ewidencyjnych 164/16, 164/18, 164/20, 164/21 położonych w obrębie geodezyjnym Łupki, gm. Pisz, w celu zasilenia w energię elektryczną budynku gospodarczego na działce nr 164/21 położonej w w/w obrębie.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: wtorek, 27 sty 2015 13:28
Data opublikowania: wtorek, 27 sty 2015 15:24
Data przejścia do archiwum: środa, 25 lut 2015 10:22
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1510 razy