BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.8.2015.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                                                                                                                                                                                               Pisz, dn. 02.02.2015 r.

ZPN.6733.8.2015.AJ                                                                     

                                                                                                                 OBWIESZCZENIE

                                                                                         O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

                                                                                USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.01.2015 r. wpłynął wniosek

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Oddział Białystok , ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

z upoważnienia której działa

ELEKTROPROJEKT ELPRO w Ełku

Henryk Gryko

ul. Warszawska 1/48, 19-300 Ełk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 199/8 w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.

 

Data powstania: środa, 4 lut 2015 12:56
Data opublikowania: środa, 4 lut 2015 13:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 mar 2015 10:21
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1737 razy