BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.9.2015.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pisz, dn. 13.02.2015r.

ZPN.6733.9.2015.AJ                                   

                                                          

 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm.)

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 11.02.2015r. wpłynął wniosek

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

z upoważnienia której działa

ELEKTROINSTAL

Mirosław Rudziewicz

ul. Zapolskiej 8, 19-300 Ełk

 

 

dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 100 m, na działce nr 255 położonej w obrębie Zdory, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zdory.

 

 

Data powstania: piątek, 13 lut 2015 12:56
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2015 13:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 mar 2015 09:20
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1456 razy