BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.5.2015.AJ o wydaniu decyzji

Pisz, dn. 02.03.2015 r.                  

ZPN.6733.5.2015.AJ

O B W I E S Z C Z E N I E

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r., poz. 199/ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Zakład w Białymstoku

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku

ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk

 

 

Burmistrz Pisza w dniu 02.03.2015 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu gazu ziemnego z przyłączami, o długości około 625m, przy ul. Kowieńskiej i ul. Żurawiej w Piszu, na działkach nr 1671, 1598, 1393, 1679, 1767, 1759, 1758, 1756, 1754, 1752, 1749 w obrębie Pisz 1.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 3 mar 2015 10:46
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2015 11:46
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2015 09:40
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1612 razy