BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.10.2015.AJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pisz, dn. 11.03.2015r.

ZPN.6733.10.2015.AJ                                                   

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015r., poz. 199/ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 05.03.2015r. wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 10.03.2015r)

PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddział Białystok

ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok

 

z upoważnienia której działa

Władysław Karbowniczyn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

ELEKTRYK KARBOWNICZYN S.C., z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko

 

dotyczący

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1183 m,
  • budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV o długości ok. 28 m,
  • budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV,
  • budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x120mm2 o długości ok. 278,
  • budowie złączy kablowo pomiarowych (3 szt.)
  • demontażu istniejącej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia o długości około dł. 836m wraz z demontażem 17 słupów.

 

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują działki nr: 52/7, 52/3, 52/1, 51/1, 51/7, 48, 39, 33, 34, 27, 28, 30, 31/3, 31/5, 32 położone w obrębie Rostki, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rostki .

 

 

 

 

Data powstania: środa, 11 mar 2015 13:53
Data opublikowania: środa, 11 mar 2015 15:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 kwi 2015 09:46
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1531 razy