BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.2.2015.AJ o wydaniu decyzji

Pisz, dn. 13.03.2015r.                  

ZPN.6733.2.2015.AJ

O B W I E S Z C Z E N I E

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015r., poz. 199/ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn.zm./

podaję do publicznej wiadomości,

że po rozpatrzeniu wniosku

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

 

z upoważnienia której działa

ELPROBUD Krzysztof Wiszniewski

ul. Szosa Zambrowska 79

18-400 Łomża

 

 

Burmistrz Pisza w dniu 13.03.2015 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV o długości około 70m, wraz ze złączem kablowym, na działkach nr 34/23, 34/37, 34/38, 71 położonych w obrębie Babrosty, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości , pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Babrosty.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 13 mar 2015 13:28
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2015 13:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 kwi 2015 11:05
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1452 razy