BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU

w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 23.03.2015 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Przetwarzanie odpadów w postaci popiołów lotnych, poprzez ich wykorzystanie do produkcji mieszanek betonowych, w istniejącym zakładzie zlokalizowanym na działce nr 1128/7 w obrębie Pisz1, gmina Pisz”.

 

 

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 24 mar 2015 08:29
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2015 10:27
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2015 08:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1272 razy