BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.8.2015.AJ o wydaniu decyzji

Pisz, dn. 27.03.2015 r.                  

ZPN.6733.8.2015.AJ

O B W I E S Z C Z E N I E

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r., poz. 199/ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

z upoważnienia której działa

ELEKTROPROJEKT ELPRO w Ełku

Henryk Gryko

ul. Warszawska 1/48

19-300 Ełk

 

Burmistrz Pisza w dniu 27.03.2015 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce nr 199/8 w obrębie Pilchy, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości , pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.

 

Data powstania: piątek, 27 mar 2015 11:19
Data opublikowania: piątek, 27 mar 2015 11:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 kwi 2015 10:19
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1492 razy