BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Mikołajki, 1 kwietnia 2015 r.

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Adres do korespondencji:

Urząd Miasta i Gminy

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

 

WJM.06.2015

                                                                                                                                       OBWIESZCZENIE

W związku z przygotowaniem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” na podstawie z art. 39 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) jako organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ww. ustawy, Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” i przygotowaniu prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentu.

  1. Z projektem dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognozą oddziaływania na środowisko ww. dokumentu oraz z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Ponadto projekt dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”, prognoza oddziaływania na środowisko ww. dokumentu umieszczone są w Biuletynach Informacji Publicznej następujących samorządów: Gminy Mikołajki, Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Miłki, Gminy Ryn, Gminy Orzysz, Gminy Pisz, Gminy Węgorzewo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ruciane – Nida, Gminy Pozezdrze, Powiatu Giżyckiego, Powiatu Piskiego.
  2. Każdy ma możliwość składania uwag i wniosków w terminie 21 dniowym tj. od 3 kwietnia do 24 kwietnia 2015 roku.
  3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach, ul. Kolejowa 7, 11- 730 Mikołajki, pokój 102 w godzinach urzędowania, tel. 87 4219050. Uwagi drogą elektroniczną należy kierować na adres: joannawrobel@mikolajki.pl
  4. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 2 pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
  5. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Przewodniczący Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

 

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

 

                   Piotr Jakubowski

 

 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez :

- udostępnienie na stronach internetowych/BIP/ samorządów wymienionych w punkcie 1 obwieszczenia;

- umieszczenie na tablicach ogłoszeń siedzib samorządów wymienionych w punkcie 1 obwieszczenia;

 

 

Załącznik Nr 1. Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia

Załącznik Nr 2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Strategia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Załącznik Nr 3. Mapa A3 do Prognozy Oddziaływania na Środowisko

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 kwi 2015 08:57
Data opublikowania: środa, 1 kwi 2015 09:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 kwi 2015 10:19
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1610 razy