BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.4.2015.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 08.04.2015 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm./ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

„ETAP I - budowa obory na obsadę bydła do 80 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (na łączną docelową obsadę do 100 DJP), wraz z kanałami podrusztowymi, oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu,
ETAP II - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o halę udojową,
ETAP III - budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 ze szczelnym zbiornikiem na odcieki kiszonki"
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 114 i 115/1 w obrębie Bogumiły, gmina Pisz, w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego Inwestora

 

 

 

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 kwi 2015 10:34
Data opublikowania: czwartek, 9 kwi 2015 13:02
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 kwi 2015 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy