BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Org.2110. 11.2015                                                   Pisz 20.04.2015 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Piski Dom Kultury Plac Daszyńskiego 16, 12-200 Pisz

II. Wymagane kwalifikacje kandydatów na stanowisko Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Kandydatem może być osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada co najmniej wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy ,

III. Sposób udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych:

 1. przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających staż pracy,
 3. przedłożenie oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

IV. Kandydat wraz z przedłożonymi dokumentami ma obowiązek złożyć :

 1. własnoręcznie podpisany wniosek o przystąpieniu do konkursu zawierający, imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury,
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,
 5. pisemną koncepcję funkcjonowania Piskiego Domu Kultury w Piszu, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu.

 

V. Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu i termin złożenia wymaganych dokumentów.

Wnioski o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „DYREKTOR PDK ” lub przesłać listem, w terminie do 25 maja 2015 r. do godz. 15:00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87-4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: 01 czerwca 2015 r.

VII. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno -finansowymi Piskiego Domu Kultury w Piszu w Piskim Domu Kultury Plac Daszyńskiego 16 tel. 874232675 po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Małgorzatą Świerczewską p.o. Dyrektora PDK.

 

Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2015 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2015 15:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 maj 2015 10:43
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2774 razy