BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.4.2015.AK

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

„ETAP I - budowa obory na obsadę bydła do 80 DJP, w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (na łączną docelową obsadę do 100 DJP), wraz z kanałami podrusztowymi, oraz budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu,

 

ETAP II - przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku inwentarskiego o halę udojową,

 

ETAP III - budowa silosu na kiszonkę o pojemności do 800 m3 ze szczelnym zbiornikiem na odcieki kiszonki.

 

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach nr 114 i 115/1 w obrębie Bogumiły, gmina Pisz, w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa rolnego Inwestora.

 

       

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piszu  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2015 11:54
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2015 14:11
Data przejścia do archiwum: środa, 6 maj 2015 09:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1280 razy