BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.9.2012.AK

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - informacja dla społeczeństwa

Zawiadamia się że zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm./, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa przystani żeglarskiej na części działki nr 424 obręb Zdory – jezioro Seksty oraz części działki nr 274/2 obręb Zdory, w ramach planowanej stanicy wodnej na działkach nr 275/12, 275/11, 275/10, 275/9, 275/8, 275/7, 275/6, 275/5, 275/22, 275/23 w obrębie Zdory gmina Pisz, Burmistrz Pisza zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, ponieważ w ramach prowadzonego postępowania przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.

 

W związku z powyższym w pok. 63 tut. Urzędu istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania,

 

 

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 13:40
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 16:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 maj 2015 10:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1328 razy