BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.10.2015.AJ o wydaniu decyzji

                                                             Pisz, dn. 30.04.2015 r.                  

ZPN.6733.10.2015.AJ

                              O B W I E S Z C Z E N I E

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

podaję do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku

PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

z upoważnienia której działa

Władysław Karbowniczyn

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

ELEKTRYK KARBOWNICZYN S.C., z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko

 

Burmistrz Pisza w dniu 30.04.2015 r. wydał decyzję w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na:

  • budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1183 m,
  • budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV o długości ok. 28 m,
  • budowie stacji transformatorowej SN/nN 15/04 kV,
  • budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości ok. 278 m,
  • budowie złączy kablowo-pomiarowych (3 szt.)
  • demontażu istniejącej napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia o długości około 836 m wraz z demontażem 17 słupów.

Linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmują działki nr: 52/7, 52/3, 52/1, 51/1, 51/7, 48, 39, 33, 34, 27, 28, 30, 31/3, 31/5, 32 położone w obrębie Rostki, gm. Pisz.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości , pok. Nr 63, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rostki.

 

 

 

Data powstania: czwartek, 30 kwi 2015 13:28
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2015 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 maj 2015 11:54
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1443 razy