BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1, ul. Wołodyjowskiego,

Numer działki – 1805

Numer KW – OL1P/00040093/4

Powierzchnia nieruchomości – 1581 m2

Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana obiektem gospodarczo – przemysłowym stanowiącym odrębny przedmiot własności.

Cena nieruchomości – 152.300 zł

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/602/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej   własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywca jest zobowiązany uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

5. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

6. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15 MW – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 5 maja 2015 r. do dnia 25 maja 2015 r.           

Data powstania: wtorek, 5 maj 2015 13:55
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2015 15:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 maj 2015 10:56
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1381 razy